Adatvédelem

Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, hogy jelen Tájékoztatót olvassa el figyelmesen! Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, ill. jogszabályok, szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük, forduljon adatvédelmi képviselőnkhöz.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) GDPR, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezeléséről és az alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során.
Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Adatkezelő
Szabados Dóra

Az adatkezelő címe:
8200 Veszprém, Pöltenberg Ernő utca 12. 2/18

Adatkezelő képviselője: Szabados Dóra
Az adatkezelő elérhetőségei
http://www.fonixhazpecsely.hu
email: info@fonixhazpecsely.hu

A kezelt személyes adatok köre
Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
A hírlevélre történő feliratkozásnál megadott személyes adatok
Név, e-mail cím
Marketing célú megkeresés, rendezvénnyel kapcsolatos információkról tájékoztatás küldéseAz Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja bekezdése alapján Önkéntes, érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig*
Ajánlatkérés kezelése
A Szervezet központi email címére vagy valamely kolléga személyes email címére érkező kérdése, ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása. Ajánlatok kiadása. Név e-mailcím, telefon, IP címek
Ajánlatkérés kezeléseJogos érdek, adatkezelő jogos érdeke a szerződés előtti kapcsolattartás adatainak nyilvántartásaAz adatkezelés kezdetétől számított egy év, vagy az érintett tiltakozásáig.
A számla kiállításához, valamint teljesítés igazolásához kapcsolódó dokumentumok. Név, cím, bankszámlaszámSzámla kiállításaJogszabályi kötelezettségnyolc év
Szálláshely tevékenységhez kötött, idegenforgalmi adó bevalláshoz kezelt adatok köre. Név, cím, igazolvány/útlevél számIdegenforgalmi adó nyilvántartásJogszabályi kötelezettségnyolc év
Egyedi vevői igények, kérések biztosításához szükséges adatkezelés. Név, cím, igazolványszám, telefon, e-mail címEgyedi vevői igények kiszolgálásához szükséges adatkezelésJogos érdek, az egyedi igények nyilvántartásaAz érintett tiltakozásáig
Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések kezelése, a kapcsolattartó fél adatainak nyilvántartása, meghatalmazottak nyilvántartása és ezek napra készen tartása. Név, cím, telefon, e-mailSzerződések kezeléseJogos érdek a kapcsolattartó személyes adatai nyilvántartása, kezeléseTeljesítést követő 5 év, vagy az érintett tiltakozásáig.
Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó postai küldemények és szolgáltatások nyilvántartása. Név, cím, telefon, e-mailPostakezelés, küldeménykezelésJogos érdek, a kapcsolattartó személy adatait kezelniAz adatkezelés kezdetétől számított egy öt év, vagy az érintett tiltakozásáig.
Beérkező és kimenő hívások, foglaltság esetén elutasított telefonszámok nyilvántartása. TelefonszámTelefonos kapcsolattartásJogos érdek kapcsolatot teremtők adatainak kezelése a szolgáltatások teljesítéséhez.Az adatkezelés kezdetétől számított egy öt év, vagy az érintett tiltakozásáig.
GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés. Név, cím, e-mail cím, egyedi azonosítóGDPR rendelettel összefüggő adatkezelés.Jogszabályi kötelezettségNem selejtezendő
Google Analytics A weboldal látogatottsági adatait méri, melyben a továbbított a adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak IP CímAz Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása.Jogos érdekAz adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.


* Hozzájárulását a l.sz.dora@gmail.com címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor visszavonhatja.

Az adatokat megismerhetők köre

Az adatok kezelésére, feldolgozására a http://www.fonixhazpecsely.hu honlap üzemeltetői és a Szabados Dóra jogosult. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban történik. Honlapunkon kötelezően kitöltendő adatokat * csillag megjelenítéssel jelöljük.

Gyermekek

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta, vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltató

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a „Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatásban” megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A felvételeket az adatkezelő a „Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatásban” megjelölt Vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi felelős és az ügyvezető igazgató férhet hozzá. Az érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben az Adatvédelmi felelősnek írásban kell kérelmeznie.

Az Adatkezelő a betekintésről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig tárol.

Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

Az érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható. Az érintettnek az Adatvédelmi Managernél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő 1 évig tárol.

Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkezelési tevékenység során nem alkalmazunk profilalkotást.

Adattovábbítás

Hírlevélküldés adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása kapcsán nem veszünk igénybe adatfeldolgozót, személyes adatot nem adunk tovább.

Adatfeldolgozó(k): Nincs
Címzett(ek): Nincs
Közös adatkezelő(k): Nincs
Integritás és bizalmas jelleg

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk ki. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel – biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

Önt megillető jogok
Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasztétel és Jogorvoslat


Név: Szabados Dóra

Email: info@fonixhazpecsely.hu
Postacím:
Szabados Dóra, 8200 Veszprém, Pöltenberg Ernő utca 12. 2/18


Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu